CV

Pr. Pajtim LUTAJ

Oftalmolog Profesor i Universitetit të Tiranës, « Mjeshtër i Madh » dekreti nr 9413, 2016 Shef Departamenti ORL-Okulistike QSU « Nënë Tereza » Tirane

Adresa personale: Rr Jeronim De Rada Nr 2 Tirane Tel : +355682188316 e-mail : [email protected] ; www.vision-al.com

Adresa profesionale: Fakulteti i Mjekesise dhe Q.S.U. “Nënë Tereza” Tiranë . Tel&Fax:+355 42232655. E-mail: [email protected]

 • Shtetësia Shqiptare
 • I matuar, dy vajza, studente në FM, Universitetin Paris Descartes, France
 • Gjuhë të huaja: Frengjisht, Anglisht, Italisht.

Dekoruar me Titullin « MJESHTER I MADH » nga Presidenti i Republiês se Shqipërise nr Dekreti 9413 date 04 Shkurt 2016

 1. Anetar i shoqates Franceze te Ophtalmologjise dhe perfaqesues i perhershem (délège etranger) i kesaj Shoqate per Shqiperine 1988 www.sfo.asso.fr
 2. Anetar i Shoqates Europiane të Ophtamologjise1990. www.soe.org
 3. Anetar i Shoqates Nderkombetare te Ophtamologjise prej 1992.
 4. Antar i këshillit drejtues Aleanca Franceze ne Tirane prej 2003 www.aftirana.org
 5. Anetar i bordit themelues i Shoqates te oftalmologeve te Europes Jug Lindore (South-Eastern European Ophthalmological Society SEEOS) www.seeoe.eu
 6. Anetar i bordit botues (Editorial Board) i Journal of the South-East European Journal of Ophthalmlogy prej vitit 2005
 7. Anetar i Sauth-Eastern European Society of Cataract& Refractive Surgery (SESCRS) prej 2006
 8. Perfaqesues kombetar ne “Screening For Diabetic Retinopathy in Europe. 2005
 9. Drejtor Didaktik dhe hartues i programeve te shkolles se pare Optike ne Shqiperi, Shkolla Optike “VISION” , Tirane 2005, www.vision-al.com
 10. Anetar i Këshillit Shkencor te Fakultetit te Mjekesise Tirane , Janar 2008
 11. President i Shoqates teëoftalmologeve te Europes Jug Lindore (South-Eastern European Ophthalmological Society SEEOS) dhe kryetar i saj ne 2010-2011.
 12. President dhe Organizator i Kongresit të parë nderkombetar i Oftalmologjise Shqipetare dhe 7th congress of SEEOS www.seeos.eu , Qershor 2010, Tirane
 13. Antar i EASD (Eye Complications Study Group)
 14. Lektor i International Educational Center of Ophthalmology in Prague
 1. Anetar i International Study Group per Eye Health Care in central and South-Eastern Europe.
 2. Ekpert i OMS per Eye Health Care in Central and South-Eastern Europe
 3. Antar i Academise Amerikane te Oftalmologjise nga Janar 2010.
 4. Preisdent i Shoqates Mbareshqiptare te Oftalmologeve 2014
 5. Antar i bordit shkencpr te revistes: “Albanian Journal of Medical and Health Sciences” organ shkencor i Universitetit Mjeksor te Tiranes; 2014
 6. Shef Departamenti ORL-Okulistike QSU “Nene Tereza” Tirane 2014
 7. President i Shoqatës MbareShqiptare të Oftalmologeve (ShMShO) 2014.

TITUJ SPITALOR

 1. Practicien Hospitalier (PH) i spitaleve te Parisit nga 2007, Spitali Hotel-Dieu de Paris, Universite Paris Descartes, shef sherbimi Prof Gilles RENARD
 2. Shef Sherbimi ne kliniken Universitare te Okulistikes QSU Tirane 2005 -2011
 3. Prakticien Spitalor Klinika Okulistike QSU Tirane 1998
 4. Asistent i Spitaleve te Parisit 1992-1994 Spitali Hotel-Dieu Paris Shef Sherbimi Prof Yves POULIQUEN
 5. Attashe i Spitaleve te Parisit 1990-1992 Spitali Hotel-Dieu Paris Shef Sherbimi Prof Yves POULIQUEN
 6. Intern i Spitaleve te Parisit 1990-1992, Spitali Intercomunal Montfermeil, Shef sherbimi Dr Elisabet BODARD, Spitali Delafontaine St Denis Shef Sherbimi Dr Chatrine VIGNAL
 7. Resident Spitaleve te Parisit 1988-1991 Spitali Hotel-Dieu Paris Shef Sherbimi Prof Yves POULIQUEN

TITUJ UNIVERSITAR

1. Dekoruar me Titullin « MJESHTER I MADH » nga Presidenti i Republiês se Shqiperise nr Dekreti 9413 date 04 Shkurt 2016 « Vlerësim i kontributit të shqur si mjek dhe profesor i oftalmologjisë, për përcjelljen e përvojes shkencore tek brezat e rinj, si dhe për humanizmin e spikatur me pacientët »

 1. PROFESOR Doktor I UNIVERSITETIT te Tiranes 2010.
 2. PROFESOR I ASOCIUAR i Universitetit te Tiranes; titill i dhenë nga U T; Ministria e Arsimit dhe e Shkencave te Shqipërise, Tirane me 29 maj 2002.
 3. DOKTOR I SHKENCAVE MJEKSORE 1992; Teze me teme “ Le decollement de retine avec Proliferation Vitreo-Retinal stade-B, Studim i 760 rasteve”. Udheheqes teze Prof. D. Chauvaud mbrojtur ne Universitetin Paris 6, Paris, France me 13 Shtator 1991. E barasvleresuar nga Komisioni i Kualifikimit Shkencor prane Ministrise se Arsimit te Shqiperise me 15 Qershor 1999.
 4. Diplomë Interuniversitare «Kirurgjia Refraktive dhe Fakoemulsifikimi» (Master i nivelit te dyte) Universiteti Toulouse III , France Qershor 2008
 5. Diplomë Univesitare, (Master i nivelit te dyte) Udhehqes Prof J COLIN “Contactologie et Biomateriaux”(lente kontakti, lente intra-okulare e proteza) leshuar nga Universiteti i Bretanjes: France 26 Tetor 1993
 6. Diplomë Universitare, nje vjecare,(Master i nivelit te dyte) Udheheqes Prof Ch. CABROL “Teknikat mikrokirurgjikale” leshuar nga Universiteti Paris 6. Paris me 25 shtator 1992
 7. Diplomë Interuniversitare e Specialitetit te Ophtalmologjise (DIS = Diplome Interuniversitaire de Specialisation) leshuar nga universiteti Paris 6: Paris France me 20 nentor 1991.
 8. Certifikate e mbrojtjes se gjuhes Frenge ,vleresuar me noten 10 leshuar nga Fakulteti i gjuheve te huaja, Tirane me 24 prill 1999.

10.Certifikate e studimeve pergatitore (Master i nivelit te pare)AEPS=Attestation d’etude preparatoir a la specialite d’ophtalmologie per tu pranuar ne specialitetin e Ophtalmologjise , leshuar nga Universiteti Paris 6, Paris, France, Dhjetor 1988.

11.Certifikatë e mbrojtjes se gjuhes Angleze ,vleresuar me noten 6 ,leshuar nga Fakulteti i Gjuheve te Huaja : Tirane me 3 Tetor 1986. 12.Diplomë e Specialistit Okulist leshuar nga Fakulteti i Mjekesise Tirane, Tirane me Dhjetor 1986 13.Diplome “Mjek i Pergjithshem” leshuar nga Universiteti i Tiranes. Tirane me 10 Qershor 1983 14.Diplome pjekurie , leshuar nga Shkolla e Mesme Mjekesore “Jani Minga” Vlore Qershor 1976

UDHEHEQJE SHKENCORE

 1. Efikasitetii i perdorimit teTear Natyral II ne mjekimin e shenjave te thatesires okulare. Mikroteze studimi per Shkollen pas Universitare punuar nga dr Arjan SHORE
 2. Efektiviteti i Nyolol-it ne uljen e presionit intraocular tek pacientet me Glaukome (Studim krahasues me Timololin konvencional. Punoi Arjeta DEMI; Tirane, 2004
 3. Krahasimi i rezultateve te “Trabeculectomise me perdorim te antimitotikeve” teme per mbrojtje te Doktoratures nga Dr Arjeta DMI ne vazhdim.
 4. Kataracta sekonare post kirurgjikale teme per mbrojtje te SHPU nga dr A BELSHI, 2003
 5. Efikasiteti i Betoptic S ne trajtimin e glaucomes primare. Teme per mbrojtje te SHPU nga dr Elvis VELIU, 2006
 6. Studim krahasues, eko-biometrise Aksiale B e guiduar nga vektori A me biome-trine tradicionale A. Teme per SHPU Dr Teuta HAVERI, 2007
 7. Glaucoma Neovaskulare, Teme per Doktorature nga Dr Halil Ajvazi, Prishtine , Kosove
 8. Polipoza nazosinisale, Teme per Doktorature e Dr Holta SULAJ, Tirane
 9. Vleresimi i perkulshmerise se Cornese ne pacient te trajtuar me LASIK, Teme Doktorture e Dr Afrim Shabani, Prishtine Kosove

10.Lidhshmeria ne mes te trashesise qendrore te Kornes dhe demtimeve te fushes Vizive te te semuret me Glaukome. Teme Doktorature e Dr Valbon Ajazaj ; Prishtine Kosove

11.Glaukoma me kend te hapur, Viscokanaliculoplastike; Teme per Doktorature e Dr Julinda Jaho Tirane

12. Syndromi Irvine GASS , post kirurgjie te kataractit. Teme Doktorature DR Juela

Hallunovaj 13.Membrana Epimakulare e retines, Teme doktorature e Dr Ardeida Xhamuça 14.Synromi Marfan, dhe Cataracta, Teme Dotorature e Dr Albert LULA

EKSPERIENCA PROFESIONALE

 1. Mars 2005-Mars 2011 Shef i Sherbimit te Okulistikes ne Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 2. Nga tetor 2001 deri ne shtator 2002 Drejtor i Përgjithshëm i Qendres Spitalore Universitare “Nënë Tereza” të Tiranës.
 3. Nga gushti 1998 e ne vazhdim Mjek Ophtalmokirurg dhe Petagog prane Klinikes Universitare te Okulistikes ne Q.S.U. “Nene Tereza” Tirane .
 4. Shtator 1995-Gusht 1998 Mjek Ophtalmokirurg ne profesion liberal .
 5. Maj 1993-Nentor 1994 Mjek (intern) i Spitaleve te Parisit ne sherbimin e Ophtalmologjise te Spitalit St.Denis Paris ,France
 6. Maj 1991 –Prill1993 mjek (intern) i Spitaleve te Parisit ne sherbimin e Ophtalmologjise te Spitalit Interkomunal Montfermeil France .
 7. Tetor 1990-Prill 1991: Mjek i atashuar ( konsulta 3 dite ne jave dhe operacione 2 dite ne jave )ne Sherbimin Universitar te Ophtalmologjise ne Spitalin Hotel – Dieu Paris.
 8. Tetor 1990-Shtator 1990 Mjek atashe per konsulta dhe asistent ne operacione me Prof Y.POLIQUEN, Prof G.RENARD e Prof.D.Chauvaud ne spitalin Hotel- Dieu Paris .
 9. Tetor 1987 –Shtator 1991, Rezident ne sherbimin Universitar te Ophtalmolog

jise Spitali Hotel –Dieu Paris. 10.Janar 1987-Shtator 1987 Mjek okulist Spitali Civil Fier . 11.Nentor 1984-Dhjetor1986 Rezident prane klinikes se Okulistikes se Spitalit 1

Tirane . 12.Shtator 1983-Tetor 1984 Mjek i Pergjithshem ne Spitalin Civil Fier . 13.Shtator 1978 –Qershor 1983 Student ne Fakultetin e Mjekesis Tirane perfun

duar studimet me mesatare 9.2/10.

PUNIME SHKENCORE (botime&referime)

 1. Myasis okulare , punim per marrjen e çertifikates (AEPS) Paris, Shtator 1988
 2. “Conduit a tenir devant un larmoiment du nourrisson et du nouveau-ne”(qendrimi perballe lotimit tek femijet e porsalindur ) botuar ne “La revue du praticien”, Medicine Generale, n-91, faqe 29-36, Mars 1990.
 3. Etude de la lentille pensement au collagene Biocor. 24 dans les suites operatoires de Phakoexerese, co-investigateur, Studim kerkimor-shkencor Paris Prill 1991.
 4. J Cataract Refract Surg, 1993 Jan ; 19,(1) : 48-51. Comparative study of a collagen corneal shield and a subconjonctival injection at the end of cataract surgery. Renard G, Bennani N, Lutaj P, Richard C, Trinquand C. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8426322
 5. Curs pratique de microchirurgie du segment anterieur « L’extra-capsulaire » à Rueil Malmaison, korrik 1991.
 6. “Conduit a tenir face aux dacryocystitis aigues du nourrisson”Komunikim ne Kongresin e 96 te Shoqates Franceze te Ophtalmologjise .Paris Maj 1990.
 7. Monografi në Frengjisht “Le decollement de retine avec proliferacion vitreoretinal ,stade-b”studim 90 faqe nen drejtimin e prof D. Chauvaud .mbrojtur ne Paris, shtator 1991
 8. Monografi Shkolitja e Retines dhe Proliferacioni Vitrepretinal, Stade B teza e perkthyer ne shqip 1998 ;
 9. Monografi në frengjisht “La keratoplastie transfixiante par rotation de la corne” studim experimental (30 faqe) ne 40 lepuj nen drejtimin e Prof.G.RENARD e Prof, C.CABROL Qershor 1992.

10.Ophtalmologjia: Tekst mesimor me 280 faqe per mjekun okulist, studentet dhe mjekun e pergjithshem .Tirane 1998.

11.“Screening results of eye anomalies on the first class primary school of children” XII Congress of the European Society of Ophtalmologji .Qershor 1999 Stokholm Suedi.

12.Neuroretiniti stellar i leberit. Buletini i Shkencave mjekesore :Shtator 1999 13.Trajtimi me lazer YAG i hemoragjise retro-hyaoidale .Buletini i Shkencave

Mjekesore te Fakultetit te Mjekesise Shtator 1999. 14.GLAUKOMA. ne revisten “Shendeti per te gjithe”n2 Mars 2000 faqe 35-39. 15.“Resalts of eye anomalies on the first class primary school children”Poster ne

“Fourth Annual Vision Research Confeence” prill 2000, Florida USA. 16.Phakoemusification; pjesmarres ne punimet praktike gjate kongresit te 106-të Shoqatës Franceze të Ophtalmologisë, Paris 15 maj 2000. 17.Perdorimi i Sandostatines ne semundjet e syve .Teme e mbajtur ne Konferencen e Organizuar nga Laboratori Novartis, Tirane ne Mars 2001.

18.Trajtimi bashkekohor i katarakes kongenitale tek femijet deri 1-vjec. Prezantim ne Konferencen e 2 Kombetare te Shoqates se Okulisteve te Shqiperise .Tetor 2001

19.Dakryocistitis neonatal. Kur duhet te kryhet sondimi? Prezantim ne Konferencen Kombetare te Shoqates se Okulisteve te Shqiperise Tetor 2001.

20.Sklerectomia profonde, teknika : Prezantim ne konferencen internacionale, Prishtine Kosove, 3-5 Dhjetor 2004

21.Uveiti Herpetik, Prezantim ne konferencen kombetare , PrishtineKosove 3-5 Dhjetor 2004

22.Anestezia peribulbare, subtenoniene dhe ajo topike ne operacionet e syrit. Konferanca e IV e shoqates se okulisteve Shqipetar 20 Maj 2005

23.Syndromi Behçet, pershkrim I nje rasti. Konferanca e IV e shoqates se okulisteve Shqipetar 20 Maj 2005

24.Valsalva Retinopathy; two case reports. II-nd South-East European Congress of Ophthalmology, Boyana Residence, Sofia, Bullgari 1-4 June 2005

25.Teratoma of the orbite; one case reports, II-nd South-East European Congress of Ophthalmology, Boyana Residence, Sofia, Bullgari 1-4 June 2005

26.Diabetic Retinopathy in the Republic of Albania. Poster ne konferencen e “Screening for Diabetic Retinopathy in Europe”. 15 years after St. Vincent declaration 16th - 18th November 2005, Liverpool, UK

27.Diabetic Retinopathy in the Republic of Albania. National abstract “Screening for Diabetic Retinopathy in Europe”. 15 years after St. Vincent declaration 16th - 18th November 2005. Botuar ne raportin e conferences, version 3; 30 qershor 2006, Liverpool, UK

28.Retinopathia Diabetike ne Shqiperi, bashkautor; konferenca kombetare e Endokrinollogjise , Tirane 16 Dhjetor 2005

29.Fakoemulsifikacioni ne shqiperi, historiku, Konferenca e peste kombetare e e Shoqates Oftalmologeve te Shqiperise, Tirane 17 qershor 2006

30.Djegjet kimike te syve, Trajtimi kirurgjikal me graft konjuktival dhe keratoplastikat. Konferenca e peste kombetare e e Shoqates Oftalmologeve te Shqiperise, Tirane 17 qershor 2006

31.B-mode guided vector A- mode biometry for IOL measurement: III-rd South-Eastern European Ophthalmological Meeting, Macedonia Palace Hotel 7-9 july 2006, Thessaloniki Greece.

32.Bicanaliculonasal intubation for chronic dacryocystitis in university eye clinic of UHC of Tirana III-rd South-Eastern European Ophthalmological Meeting, Macedonia Palace Hotel 7-9 july 2006, Thessaloniki Greece.

33.Mickulic Deasees (case reported), bashkautor, III-rd South-Eastern European Ophthalmologic Society Meeting, Macedonia Palace Hotel 7-9 July 2006, Thessalonic Greece.

34.Prevention of Blindness and eye care Services in Albania (Invited Speaker).III-rd South-Eastern European Ophthalmologic Society Meeting, Macedonia Palace Hotel 7-9 July 2006, Thessalonica Greece.

35.The Introduction of Refractive surgery in Albania. (Invited Speaker) 4thCongress of South Eastern European Ophthalmologic Society; Serbia, 23-25 March 2007.

36.The Introduction of Multifocal Intraocular Lens implantation during the Cataract Surgery in Albania,(Invited Speaker) . 4th Congress of South Eastern Eu ropean Ophthalmologic Society; Novi Sad, Serbia, 23-25 March 2007. www.pannonicmeeting.com

37.Multifocal Intraocular lens implantation during the cataract surgery. 3rdOphthalmologic School, (Invited Speaker). April 13-15, 2007 Dubrovnik, Croatia

38.Uveite-Glaucoma-Hyfema syndrome; Case report, Ophthalmologia Hungarica, Qershor 2009, Volumi 146, supplement 1 faqe 13

39.Phototherapeutic Keratectomy (PTK) in treatment of Corneal Granular Dystrophy GROENOW I; (Invited speaker) 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Tirana, June 2010. www.seeos.eu

40. Cataract Extraction with Diffractive IOLs.(Invited Speaker); 7th Congress of South East European Ophthalmologic Society; AL, June 2010 www.seeos.eu

41.Menagemment of bleb overfiltration in patient 4 year after Trabeculectomy (cooautor) 7th Congress of South East European Ophthalmologic Society, Tirana June 2010.

42.Central serouse Retinopathy (cooautor); 7th Congress of South East European Ophthalmologic Society; Tirana, June 2010

43.Toxoplasmic retinochoroiditis 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Tirana, June 2010

44.Carotid Cavernous Shunt; (cooautor) 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Tirana June 2010.

45.Flopy Eylid syndrom; 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Tirana; June 2010

46.Factors affecting visual function in benign intracranial hypertension, (cooautor); 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society,Tirana, June2010

47.Cyanoacrylate glue for the treatement of corneal perforations. 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Tirana, June 2010

48.Prevention of avoidable blindness and visual impairement in Albania. 7th Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Tirana, 2010

49.Initial experience of Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) in Albania; (Invited speaker) Congress of South Eastern European Ophthalmologic Society, Istambul Turky, 21 may 2011. www.seeos-bsos.org

50.Multifocal IOLs; keys of succcess; (invitet speaker)joint Congress of SOE/ AAO, 4-7 June 2011 , Geneva, Switzerland; www.soe2011.org

51.CornealVascularisation and Bandelettes Keratopathy in KID Syndrome. XXXIII International Congres of Ophthalmology, 12th MEACO international Congres; 16-20 February 2012. Abu Dhabi. P:179 www.woc2012.org

52.Multifocal IOLs (FineVision) Implantation for all distances vision. (Invited speaker) dhe drejtues seances “Cataract and premium IOL” ne, 9th Congres of SEEOS; 34th International Congress of Ophthalmology. www.zos2012.si

53.The intermediate vision (Invited Speaker) 10th Congress SEEOS and 3rd Congress of Macedonian Ophthalmologists june 20-23 2013, Ohrid Macedonia www.zom.mk

54.Multifocal IOL’s; Management of Problems. (Invited Speaker) SEEOS2014, Bucarest Rumania. www.seeos.eu/congresses

55 .Considering photodynamic therapy as a therapeutic modality in selected cases of dome-shaped macula complicated by foveal serous retinal detachment. Arapi I, Neri P, Mariotti C, Gesuita R, Pirani V, Freddo F, Lutaj P, Giovannini A.Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2015 Feb;46(2):217-23. doi: 10.3928/23258160-20150213-15. PMID: 25707047 PubMed

56 .MANAGEMENT OF DIABETIC RETINOPATHY, PREVALENCE AND CLINICAL CLASSIFICATION. Ajvazi A, Lutaj P, Goranci I. Oftalmologia. 2014;58(4):47-50.PMID: 26117931

57.Multifocal IOL’s in High Myopic eyes with cataract. 2015; Invited Speaker of Roumanian Society of Cataract and Refractive Surgery; Constanta, Roumania

 1. Cataract in myopic eye with multifocalIOL’s. (Invited Speaker) SEEOS 2015 , Budva , Montenegro, 16-18 Octobre 2015 www.seeos.eu/congresses
 2. Clinial impact n the management of neovascular glaucoma. H Ajvazi P LUTAJ, Rumanian Journal of Ophthalmology; vom 59, Issue 3, 2015
 3. Pachimetric Changes of the Cornea Amongst Patients Treated with LASIK; PubMed, Acta Inform Med 2015 Dec: 23(6);252; doi: 10.5455/aim. P LUTAJ Coautor. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pajtim+lutaj
 4. The treatment of Progressive Keraocônous through Corneal Cross-Linking, AJMHS 2015; Vol, 46 (2); 64-69; 2015, Cooator. www.ajmhs.umed.edu.al/
 5. Clinical Impact of Chronic Tonsillitis on Weight and Height Parameters. Abazi B, Shaqiri B, Ajvazi H, Lutaj P, Radovani P. Med Arch. 2015 Oct;69(5): 323-6. doi: 10.5455/medarh.2015.69.323-326. Epub 2015 Oct 4.PMID: 26622086

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pajtim+lutaj

63.Effectiveness of intravitreal dexamethasone implants in long-term disease control of patients with non-infectious uveitis. P LUTAJ Poster i prunuar në Euroretina Congress 8-11 Septembre 2016, Copenhagen, Denmark.

PERMBLEDHJE E AKTIVITETIT SHKENCOR NE SHIFRA:

5 botime ; tekst mesimor dhe monografi te botuara , 4 ne gjuhe te huaj ku ne 3 jam

autor i pare ; (Ne France nuk u vendosnin ISBN ne 1992 botimeve te temave te punimeve)

12 artikuj botuar ne revista jashte vendit, nga te cilat 6 ne PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pajtim+lutaj

13 udheheqje shkencore

15 seanca shkencore te drejtuara si Moderator ne aktivitete shkencore nderkombetare 13 lexione te dhena ne kongrese nderkombetare si (invited speaker) 48 prezantime dhe postera nga keto 32 si autor i pare

2 kongrese nderkombetare te organizuara dhe drejtuara.

Tirane me 06/03/2016
Me respekt P. LUTAJ

Information