CV

Prof. Pajtim LUTAJ

OFTALMOLOG

Adresa personale: Rr Jeronim De Rada Nr 2, Tiranë

e-mail : [email protected] ; www.vision-al.com

Adresa profesionale: Fakulteti i Mjekësisë dhe Q.S.U. “Nënë Tereza” Tiranë .

➢ Shtetësia Shqiptare

➢ Gjuhë e huaj Frengjisht, Anglisht, Italisht.

1. Anëtar i shoqatës Franceze te Ophtalmologjisë dhe përfaqesues I përhershem (dé- lège etranger) i kësaj Shoqate për Shqipërine 1988 www.sfo.asso.fr

2. Anëtar i Shoqates Europiane të Ophtamologjisë 1990. www.soe.org

3. Anëtar i Shoqates Ndërkombëtare të Ophtamologjisë prej 1992.

4. Anëtar i këshillit drejtues Aleanca Franceze ne Tiranë prej 2003-2013 www.aftira- na.org

5. Anëtar i bordit themelues i Shoqatës të Oftalmologëve te Europës Jug- Lindore (South-Eastern European Ophthalmological Society SEEOS) www.seeoe.eu

6- Anëtar i bordit botues (Editorial Board) i Journal of the South-East European Journal of Ophthalmlogy prej vitit 2005

7. Anëtar i South-Eastern European Society of Cataract& Refractive Surgery (SESCRS) prej 2006

8. Përfaqësues kombëtar në “Screening For Diabetic Retinopathy in Europe. 2005 8. Anëtar i Këshillit Shkencor te Fakultetit te Mjekësisë Tiranë , Janar 2008

9. President i Shoqatës të Oftalmologëve të Europes Jug-Lindore (South-Eastern- European Ophthalmological Society SEEOS) dhe kryetar i saj në 2010-2011.

10.President dhe Organizator i Kongresit të parë ndërkombetar i Oftalmologjisë Shqipëtare dhe 7th Congress of SEEOS www.seeos.eu , Qershor 2010, Tiranë

11. Anëtar i EASD (Eye Complications Study Group)

12. Lektor i International Educational Center of Ophthalmology in Prague

13.Anëtar i International Study Group për Eye Health Care in central and South-Eastern Europe.

 14. Drejtor Didaktik dhe hartues i programeve të shkollës së parë Optike ne Shqiperi, Shkolla Optike “VISION” , Tirane 2005, www.vision-al.com

16. Ekpert i OMS per Eye Health Care in Central and South-Eastern Europe.

17. Anëtar i Academise Amerikane të Oftalmologjisë nga Janar 2010

18. Shef  i Departamentit ORL-Okulistikë ,2014

TITUJ SPITALOR

1.   Practicien Hospitalier (PH) i spitaleve te Parisit nga 2007, Spitali Hotel-Dieu de Paris, Universite Paris Descartes, shef shërbimi Prof Gilles RENARD

2.   Shef Sherbimi ne kliniken Universitare te Okulistikes QSU Tirane 2005 -2011

3.   Prakticien Spitalor Klinika Okulistike QSU Tiranë 1998

4.   Asistent i Spitaleve të Parisit 1992-1994 Spitali Hotel-Dieu Paris Shef Shërbimi, Prof  Yves POULIQUEN

5.   Attashe i Spitaleve të Parisit 1990-1992 Spitali Hotel-Dieu Paris Shef Shërbimi, Prof  Yves POULIQUEN

6.   Intern i Spitaleve te Parisit 1990-1992, Spitali Intercomunal Montfermeil, Shef Shërbimi Dr Elisabet BODARD, Spitali Delafontaine St Denis Shef Shërbimi Dr Chatrine VIGNAL

7.   Resident Spitaleve te Parisit 1988-1991 Spitali Hotel-Dieu Paris Shef Shërbimi Prof  Yves POULIQUEN

TITUJ UNIVERSITAR

1.   PROFESOR I UNIVERSITETIT te TIRANES, Albania.

2.   PROFESOR I ASOCIUAR i Universitetit të Tiranës; titill i dhënë nga U T; Ministria e Arsimit dhe e Shkencave te Shqipërise, Tiranë me 29 maj 2002.

3.   DOKTOR I SHKENCAVE MJEKSORE: Teze me teme “ Le decollement de retine avec Proliferation Vitreo-Retinal stade-B, Studim i 760 rasteve”. Udheheqes teze Prof. D. Chauvaud mbrojtur ne Universitetin Paris 6, Paris, France me 13 Shtator 1991. E barasvleresuar nga Komisioni i Kualifikimit Shkencor prane Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë me 15 Qershor 1999.

4.   Diplomë Interuniversitare « Kirurgjia Refraktive dhe Fakoemulsifikimi » (Master i nivelit te dyte) Universiteti Toulouse III , France Qershor 2008

5.   Diplomë Univesitare, (Master i nivelit te dyte) Udhëhqës Prof J COLIN “Contactologie et Biomateriaux”(lente kontakti, lente intra-okulare e proteza) lëshuar nga Universiteti i Bretanjes: Francë, 26 Tetor 1993

6.   Diplomë Universitare, një vjecare,(Master i nivelit te dytë) Udhëheqës Prof Ch. CABROL “Teknikat mikrokirurgjikale” lëshuar nga Universiteti Paris 6. Paris me 25 shtator 1992

7. Diplomë Interuniversitare e Specialitetit te Ophtalmologjisë (DIS = Diplome Interuniversitaire de Specialisation) lëshuar nga universiteti Paris 6: Paris Francë me 20 nëntor 1991.

8. Certifikatë e mbrojtjes së gjuhes Frenge ,vlerësuar me noten 10 lëshuar nga Fakulteti i gjuheve te huaja, Tiranë, me 24 prill 1999.

9. Certifikatë e studimeve përgatitore (Master i nivelit të parë)AEPS=Attestation d’etude preparatoir a la specialite d’ophtalmologie për tu pranuar në specialitetin e Ophtalmologjisë , lëshuar nga Universiteti Paris 6, Paris, France, Dhjetor 1988.

10.Certifikatë e mbrojtjes së gjuhës Angleze ,vleresuar me notën 6, lëshuar nga Fakulteti i Gjuheve te Huaja : Tiranë me 3 Tetor 1986.

11.Diplomë e Specialistit Okulist leshuar nga Fakulteti i Mjekesise Tirane, Tiranë me Dhjetor 1986

12.Diplome “Mjek i Përgjithshëm” lëshuar nga Universiteti i Tiranës. Tiranëme 10 Qershor 1983

13.Diplomë pjekurie (BAC), lëshuar nga Shkolla e Mesme Mjekësore “Jani Minga” Vlorë Qershor 1976

UDHEHEQJE SHKENCORE

1.   Efikasiteti i përdorimit teTear Natyral II ne mjekimin e shenjave te thatesires oku lare. Mikrotezë studimi për Shkollën pas Universitare punuar nga dr Arjan SHORE

2.   Efektiviteti i Nyolol-it ne uljen e presionit intraokular tek pacientët me Glaukomë (Studim krahasues me Timololin konvencional. Punoi Arjeta DEMI; Tirane, 2004

3. Krahasimi i rezultateve te “Trabeculectomise me perdorim te antimitotikeve” temë për mbrojtje te Doktoraturës nga Dr Arjeta DEMI në vazhdim.

4.   Kataracta sekonare post kirurgjikale teme per mbrojtje te SHPU nga dr A BELSHI, 2003

5.   Efikasiteti i Betoptic S ne trajtimin e glaucomës primare. Temë për mbrojtje te SHPU nga dr Elvis VELIU, 2006

6.   Studim krahasues, eko-biometrisë Aksiale B e guiduar nga vektori A me biometrinë tradicionale A. Temë per SHPU Dr Teuta HAVERI, 2007

7.   Glaucoma Neovaskulare, Teme per Doktoraturë nga Dr Halil Ajvazi, Prishtinë , Kosovë

8.   Polipoza nazosinisale, Temë per Doktoraturë e Dr Holta SULAJ, Tiranë

9.   Vlerësimi i përkulshmerisë së Cornesë në pacient të trajtuar me LASIK, Temë Doktorture e Dr Afrim Shabani, Prishtinë, Kosove

10. Lidhshmëria në mes të trashësisë qëndrore të Kornesë dhe dëmtimeve të fushës Vizive të të sëmuret me Glaukomeë. Temë Doktoraturë e Dr Valbon Ajazaj ; Prishtinë, Kosovë

11.Krahasimi i dëmtimeve te Fushës Vizive ne pacientë Glaukomatozë me metodën automatike dhe OCT .Temë për Doktoraturë e Dr Julinda Jaho, Tiranë

EKSPERIENCA PROFESIONALE

1. Mars 2005-Mars 2011 Shef i Shërbimit te Okulistikës në Qendrën Spitalore Universitare Nëne Tereza, Tiranë

2. Nga tetor 2001 deri ne shtator 2002 Drejtor i Përgjithshëm i Qendres Spitalore Universitare “Nënë Tereza” të Tiranës.

3.   Nga gushti 1998 e ne vazhdim Mjek Ophtalmokirurg dhe Petagog prane Klinikes Universitare te Okulistikës ne Q.S.U. “Nene Tereza” Tiranë .

4.   Shtator 1995-Gusht 1998 Mjek Ophtalmokirurg ne profesion liberal .

5.   Maj 1993-Nentor 1994 Mjek (intern) i Spitaleve te Parisit ne shërbimin e Ophtalmologjisë te Spitalit St.Denis Paris ,Francë

6.   Maj 1991 –Prill1993 mjek (intern) i Spitaleve te Parisit në shërbimin e Ophtalmologjisë te Spitalit Interkomunal Montfermeil Francë .

7.   Tetor 1990-Prill 1991: Mjek i atashuar ( konsulta 3 ditë në javë dhe operacione 2 ditë në javë )në Shërbimin Universitar tëOphtalmologjisë në Spitalin Hotel – Dieu Paris.

8.   Tetor 1990-Shtator 1990 Mjek atashe për konsulta dhe asistent në operacione me Prof Y.POLIQUEN, Prof G.RENARD e Prof.D.Chauvaud në spitalin Hotel- Dieu, Paris Francë.

9.   Tetor 1987 –Shtator 1991, Rezident në shërbimin Universitar të Ophtalmologjisë, Spitali Hotel –Dieu, Paris.

10.Janar 1987-Shtator 1987 Mjek okulist, Spitali Civil Fier .

11.Nëntor 1984-Dhjetor1986 Rezident pranë klinikës së Okulistikës së    Spitalit 1, Tiranë .

12.Shtator 1983-Tetor 1984 Mjek i Përgjithshem në Spitalin Civil, Fier

13.Shtator 1978 –Qershor 1983 Student ne Fakultetin e Mjekësisë Tiranë, përfunduar studimet me mesatare 9.2/10.

Përmbledhje e aktivitetit shkencor në shifra:

  • 5 tekste mësimore dhe monografi të botuara , 3 ne Frëngjisht ku jam autor i parë; (Teza për doktoraturë; Memoire du AEPS, Microteze de la DU de Microchir)
  • 18 artikuj të botuar në revista nga keto 9 jashtë vendit, ku në 5 autor i parë
  • 11 udhëheqje shkencore
  • 15 seanca shkencore të drejtuara si Moderator në aktivitete shkencore ndërkombetare, 14 lexione të dhëna në kongrese ndërkombetare si (invited speaker)
  • 48 prezantime dhe postera nga keto 32 si autor i parë
  • 2 Kongrese ndërkombëtare të organizuara dhe drejtuara.

Informacione