Lazer

Termi LASER është një shkurtim për Dritë e Amplifikuar nga Emetimet e stimuluara nga Rrezatimi (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) laseri është një burim drite koherente, direksionale, monokrimatike që mund të fokusohet në mënyrë precize në një spot të vogël. Laseri është shumë I përdorshëm në procedurat diagnostike dhe terapeutike.

Cornea

 • Laser në kirurgjinë refraktive
 • Photo Refractive Keratectomy (PRK).
 • Laser in situ Keratomileusis (LASIK).
 • Laser Sub epithelial Keratectomy (LASEK)
 • Epi Lasik.
 • Laser Thermal Keratoplasty
 • Neovaskularizim korneal
 • Pllaka të pigmentuara retrokorneale

Glaukoma

 • Iridotomi me laser
 • Trabekuloplastikë me laser
 • Ablacion trabekular
 • Gonioplastikë (iridoplastikë, iridoretraksion)
 • Pupilloplastikë
 • Sfinkterotomi
 • Sinecholizë iris-kristalin
 • Goniofotokoagolacion
 • Goniotomi

Kristalini

 • Kapsulotomi  posteriore
 • Fakoemulsifikim me laser
 • Fakoablacion

Kirurgji e kanalit të lotit

 • DCR me laser

Vitroz

 • Membrana vitreale
 • Banda Traksionale vitreale

Retina

 • Retinopatia diabetike
 • Sëmundjet vaskulare retinale
 • Neovaskularizim koroidal
 • Edema makulare klinikisht sinjifikative
 • Retinopati seroze centrale
 • Carje/shkolitje retine
 • Tumore
 • ARMD
 • Okluzion i venës centrale të retinës
 • Sëmundja Eale
 • Sëmundja Coats
 • Lezione periferike retinale
 • Retinopati e prematurit