ORTHOPTIST

Ortoptistët pjesën më të madhe të punës së tyre e kalojnë duke vlerësuar diagnostikuar dhe menaxhuar pacientë me probleme të muskujve të syve.

Programe ushtrimesh ortoptike tradicionale vazhdojnë të përdoren kur është e përshtatshme. Ortoptistët punojnë shumë afër me okulistët për ti siguruar pacientëve me crregullime të muskujve të syve të gjitha opsionet e mundshme të trajtimit.

Ortoptistët u shërbejnë pacientëve të të gjitha moshave, por si pasojë e natyrës së crregullimeve të pamjes binokulare, shumica e tyre janë fëmijë.

Informacione